Leveringsvoorwaarden

strategisch project management
advies en uitvoering voor directie en aandeelhouders
aankoop en verkoop begeleiding
alle juridische, financiële, commerciële en fiscale werkzaamheden
(re)organisatie, financiering en subsidies
pragmatisch, resultaatgericht, pro-actief en een geïntegreerde aanpak
Media, TV, radio, ICT en uitgeverijen
zeer geschikt voor middelgrote MKB-ers
jarenlang actief in media en ICT
groot en actief netwerk, zelf ook ondernemer
 1. De hiernavolgende algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en contracten zoals uitgevoerd door Het Uitgevershuis
 2. Contracten zijn slechts bindend voor Het Uitgevershuis indien deze schriftelijk zijn aangegaan en bevestigd. Contracten worden aangegaan voor de daarin omschreven duur en bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de duur worden zij geacht te zijn aangegaan voor een duur van 12 maanden.
 3. Elke met Het Uitgevershuis aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Opdrachtgever zal toestaan dat Het Uitgevershuis zo nodig informatie opvraagt.
 4. Tussentijdse beëindiging van contracten is slechts mogelijk met goedvinden van Het Uitgevershuis.
 5. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
 6. Het Uitgevershuis is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Het Uitgevershuis de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 7. Na verloop van de overeengekomen contractstermijn vervalt het recht op dienstverlening door Het Uitgevershuis en is de opdrachtgever verplicht het openstaande bedrag van het hetgeen contractueel is vastgelegd onmiddellijk te betalen. In geval van faillissement, surséance van betaling of in liquidatietreding van de opdrachtgever is het contract van rechtswege ontbonden en is Het Uitgevershuis gerechtigd tot een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van 100% van het openstaande bedrag van het hetgeen contractueel is vastgelegd zulks onverminderd de overige rechten van Het Uitgevershuis uit hoofde van het contract.
 8. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Het Uitgevershuis schriftelijk in gebreke te stellen.
 9. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Het Uitgevershuis zijn de diensten te leveren.
 10. Het Uitgevershuis is gerechtigd – ook bij een lopend contract – opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met de belangen van Het Uitgevershuis.
 11. Alle facturen van Het Uitgevershuis dienen zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen de termijn als hierna is vermeld. Het Uitgevershuis is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling van de reeds gefactureerde delen is verkregen. Dit zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat de opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen. De maximale krediettermijn vervalt op uiterlijk de 30e dag na dagtekening van de factuur. Bij overschrijding is de opdrachtgever voor elke maand of een gedeelte van de maand waarmede deze maximale krediettermijn wordt overschreden een toeslag verschuldigd bestaande uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt 1,5 maal de wettelijke rente, zulks steeds met een minimum van € 13,50 per geheel of deels onbetaald gelaten factuur. Op de toeslag komt geen korting in mindering. Wanneer bij overschrijding van de krediettermijn e.e.a. gerechtelijk of buitengerechtelijk dient te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. De incassokosten worden in dit geval gefixeerd op minimaal 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 45,- aan incassokosten. De opdrachtgever behoudt na deze betaling de contractuele verplichting nog openstaande onderdelen van hetgeen contractueel is vastgelegd binnen de gestelde contractstermijn alsnog af te nemen.
 12. Het Uitgevershuis is niet aansprakelijk voor schade die bij opdrachtgever en/of derde partijen optreedt als gevolg van foutief, d.w.z. niet, niet tijdig of onjuist, uitvoeren van de opdrachten. Voor fouten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht dient binnen 14 dagen na verzending van de op die opdracht betrekking hebbende nota’s schriftelijk gereclameerd te worden. Nadien ontvangen reclames behoeft Het Uitgevershuis niet meer in behandeling te nemen. Foutieve uitvoering van opdrachten geeft uitsluitend recht op een aanpassing van deze fouten door Het Uitgevershuis dan wel reductie. Het Uitgevershuis zal nimmer een schadevergoeding aan opdrachtgever uitkeren. Het Uitgevershuis is evenwel niet aansprakelijk voor foutieve uitvoering van niet schriftelijk gegeven opdrachten.
 13. Het Uitgevershuis is niet aansprakelijk voor schade die bij opdrachtgever optreedt bij annulering of opschorting van (een gedeelte van) de opdracht op grond van een oorzaak die Het Uitgevershuis niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen stakingen waardoor de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd.
 14. Opdrachtgevers ontvangen maximaal 2 schriftelijke rapportages of overeenkomsten van de betreffende opdracht. Meerdere exemplaren kunnen tegen een door Het Uitgevershuis vastgestelde prijs worden verkregen.
 15. Overname van de inhoud of gedeeltes van de rapportages of overeenkomsten voor ander gebruik dan zoals specifiek is bepaald in de opdracht zonder schriftelijke toestemming van Het Uitgevershuis en/of andere rechthebbenden is in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en met de Auteurswet 1912. De inhoud van de rapportages en overeenkomsten blijft auteursrechtelijk het eigendom van Het Uitgevershuis.
 16. Alle in het kader van de uitvoering van een opdracht c.q. contract aan Het Uitgevershuis ter hand gestelde stukken worden door Het Uitgevershuis geheel voor risico van de opdrachtgever gehouden. Opdrachtgever is verplicht daarvan voor zichzelf bruikbare kopieën, afdrukken, etc. te maken en te bewaren.
 17. Het Uitgevershuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 18. Indien Het Uitgevershuis op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de opdracht of het contract vallen, zullen deze werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Het Uitgevershuis. Het Uitgevershuis is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Opdrachtgever aanvaardt dat in dit geval het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 19. Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Het Uitgevershuis te kennen. Wanneer in een opdracht of in een offerteaanvraag door een opdrachtgever bepaalde voorwaarden worden gesteld die in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden, worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij Het Uitgevershuis deze schriftelijk accepteert. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.